Nemokamas pristatymas užsakymams iš Europos Sąjungos virš €50! Pristatymas per 5-7 darbo dienas.

Sąlygos ir nuostatos

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 4 d.

Prieš naudodamiesi mūsų Paslauga, atidžiai perskaitykite šias sąlygas.

Aiškinimas ir apibrėžtys

Aiškinimas

Žodžiai, rašomi iš didžiosios raidės, turi toliau apibrėžtas reikšmes. Toliau pateikiamos sąvokos turi tas pačias reikšmes, nepriklausimai nuo to, ar jos pateikiamos vienaskaita ar daugiskaita.

Apibrėžtys

Šiose Sąlygose:

 • Filialas reiškia juridinį asmenį, kuris kontroliuoja, yra jos kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su šalimi, kai kontroliavimas reiškia, jog jam priklauso 50 proc. ar daugiau akcijų, nuosavybės dalies ar kitų vertybinių popierių, suteikiančių teisę balsuoti renkant direktorius ar kitus vadovus;/li>
 • Šalis reiškia Lenkiją (Białystok);
 • Bendrovė (šiame susitarime – „Bendrovė“, „mes“, „mums“ ar „mūsų“) reiškia BIO IDEA Sp. z o.o.;
 • Įrenginys reiškia bet kokį įrenginį, kurį naudojant galima prieiga prie Paslaugos, pvz., kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį;
 • Sąlygos reiškia šias Sąlygas, kurios sudaro visą Jūsų ir Bendrovės susitarimą dėl naudojimosi Paslauga;
 • Trečiosios šalies teikiamos socialinių medijų paslaugos reiškia bet kokias paslaugas ar turinį (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kuriuos teikia trečioji šalis, kurie gali būti rodomi, įtraukti arba prieinami naudojantis Paslauga;
 • Interneto svetainė reiškia „Jorus“, prieiga adresu www.jorus.eu.
 • Jūs reiškia asmenį, kuris pasitelkia prieigą prie Paslaugos arba naudojasi Paslauga, arba, kai taikoma, įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo pasitelkia prieigą prie Paslaugos arba naudojasi Paslauga.

Patvirtinimas

Tai yra Paslaugos naudojimą ir Jūsų bei Bendrovės sudarytą susitarimą reglamentuojančios Sąlygos. Šios Sąlygos nustato visų vartotojų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis Sąlygomis ir jų laikotės. Šios Sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Naudodamiesi prieiga prie Paslaugos ar naudodamiesi ja, Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, Jūs negalite naudotis Paslauga.

Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 18 metų. Bendrovė neleidžia jaunesniems nei 18 metų asmenims naudotis Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate su Bendrovės Privatumo politika ir jos laikotės. Mūsų Privatumo politikoje aprašomos Jūsų asmeninės informacijos, kurią mums pateikiate naudodamiesi Mobiliąja programėle ar Interneto svetaine, rinkimo, naudojimo ir atskleidimo taisyklės ir procedūros, ir pristatomos Jūsų teisės į privatumą ir kaip Jus saugo įstatymai. Prieš naudodamiesi mūsų Paslauga, atidžiai perskaitykite Privatumo politiką.

Produktų užsakymas

Prekes galite užsisakyti svetainėje pateikdami užpildytą užsakymo formą ir atlikdami apmokėjimo procedūrą.

Jūsų užsakymo gavimą patvirtinsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, o šio el. laiško išsiuntimas (nepriklausomai nuo to, ar jis gautas, ar ne) sudaro mūsų ir Jūsų susitarimą.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Teikiant mūsų Paslaugą gali būti pateikiama nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei ar nėra jos kontroliuojamos.

Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už jokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar veiklą. Jūs taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga ir neatsako už jokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų, pasiekiamų per tokias svetaines ar paslaugas, naudojimo ar pasikliovimo jais.

Labai rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės ar kurias naudojate, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Mes galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą, be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant, be kita ko, jei pažeidžiate šias Sąlygas.

Po nutraukimo, Jūsų teisė naudotis Paslauga iš karto nutrūksta.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant jokios žalos, kurią galite patirti, visa Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir jūsų išskirtinė teisių gynimo priemonė už viską, kas nurodyta pirmiau, yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote naudodamiesi Paslauga arba 100 USD, jei nieko neįsigijote per teikiamą Paslaugą.

Tiek, kiek leidžiama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Bendrovė ar jos tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant, be kita ko, nuostolius dėl negauto pelno, duomenų ar kitos informacijos praradimo, verslo veiklos pertraukimo, asmens sužalojimo, privatumo praradimo, atsirandančio dėl Paslaugos, trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba) su Paslauga naudojamos trečiosios šalies aparatinės įrangos naudojimo ar nesugebėjimo ją naudoti arba bet kokiu būdu su ja susijusio, ar kitaip susijusius su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka esminio tikslo.

Kai kuriose valstybėse draudžiama neįtraukti numanomų garantijų arba apriboti atsakomybę dėl atsitiktinių ar pasekminių nuostolių, o tai reiškia, kad kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų gali būti netaikomi. Šiose valstybėse kiekvienos šalies atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Atsakomybės apribojimas frazėmis „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „ESAMOS BŪKLĖS“

Paslauga Jums teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „ESAMOS BŪKLĖS“, su visais trūkumais ir defektais be jokios garantijos. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Bendrovė savo ir savo Filialų bei jos ir jų atitinkamų licencijų išdavėjų, bei paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako visų su Paslauga susijusių garantijų, nesvarbu, ar tai būtų aiškiai išreikšta, numanoma, įstatymuose nustatyta ar kitokia garantija, įskaitant visas numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas bei garantijas, kurios gali atsirasti dėl platinimo, veikimo, naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė nesuteikia jokių garantijų, neįsipareigoja ir nepateikia jokių pareiškimų, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, mobiliosiomis programėlėmis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius veikimo ar patikimumo standartus ar bus be klaidų arba bet kokios klaidos ar defektai galės būti ištaisyti arba bus ištaisyti.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei joks bendrovės paslaugų teikėjas neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų i) dėl Paslaugos veikimo ar prieinamumo arba ten pateikiamos informacijos, turinio, medžiagos ar produktų, ii) kad Paslauga bus nepertraukiama arba be klaidų, iii) dėl bet kokios informacijos ar turinio, pateikiamų teikiant Paslaugą, tikslumo, patikimumo ar paplitimo arba iv) kad Paslaugoje, Paslaugos serveriuose, iš Bendrovės arba jos vardu siunčiamame turinyje ar el. laiškuose nėra virusų, kenkėjiško programinio kodo (angl. scripts), Trojos arklių, kompiuterinių kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų (angl. timebombs) ar kitų kenksmingų komponentų.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti tam tikrų garantijų tipų arba galiojančių įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai Jums gali būti netaikomi. Tokiu atveju šiame skirsnyje numatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus.

Reglamentuojantys įstatymai

Šias Sąlygas ir Jūsų naudojimąsi Paslauga reglamentuoja Šalies įstatymai, išskyrus jos teisės normų kolizijos atvejus. Mobiliosios programėlės naudojimui taip pat gali būti taikomi kiti vietos, valstijos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei Jums kyla rūpesčių ar ginčų dėl Paslaugos, Jūs sutinkate pirmiausia susisiekti su Bendrove ir bandyti ginčą išspręsti neformaliai.

Europos Sąjungos (ES) vartotojams

Jei esate Europos Sąjungos vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos.

Atitiktis Jungtinių Valstijų teisinėms normoms

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad i) nesate šalyje, kuriai taikomas Jungtinių Valstijų vyriausybės embargas arba kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė yra įvardijusi kaip teroristus remiančią šalį, ir ii) nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

Atskiriamumas ir atsisakymas

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad pagal galiojančius įstatymus būtų kuo geriau pasiekti tokios nuostatos tikslai, o likusios nuostatos toliau galios.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nesugebėjimas pasinaudoti teise arba pareikalauti įvykdyti įsipareigojimus pagal šias Sąlygas nedaro įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba reikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu ateityje, o atsisakymas iškelti ieškinį susitarimą pažeidusiai šaliai nelaikomas jokio vėlesnio ieškinio iškėlimo susitarimą pažeidusiai šaliai atsisakymu.

Vertimas

Šios Sąlygos gali būti išverstos į kitą kalbą, jei mes Jums suteikėme prieigą prie jų teikdami savo Paslaugą. Jūs sutinkate, kad ginčo atveju pirmenybė teikiama originaliam tekstui anglų kalba.

Šių Sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šias sąlygas. Jei pakeitimai esminiai, dėsime pagrįstas pastangas, kad apie tai praneštume bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, sprendžiame savo nuožiūra.

Jei po pakeitimų įsigaliojimo ir toliau naudojatės mūsų Paslauga, Jūs sutinkate laikytis pakeistų Sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis Sąlygomis, nebesinaudokite interneto svetaine ir Paslauga.

Slapukai (angl. cookies)

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie „Jorus“ sutinkate su slapukų naudojimu pagal BIO IDEA sp. z o.o. Privatumo politiką.

Daugumoje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, kad galėtume gauti vartotojo kiekvieno apsilankymo informaciją. Slapukai mūsų svetainėje naudojami tam, kad įgalintų tam tikrų sričių funkcionalumą, kad būtų lengviau mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms. Kai kurie mūsų filialai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, BIO IDEA sp. z o.o. ir (arba) jos licencijų išdavėjams priklauso visos „Jorus“ esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Ją savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų, galite pasiekti per „Jorus“.

Jūs negalite:

 • perpublikuoti iš „Jorus“ gautos medžiagos;
 • parduoti, išnuomoti ar sublicencijuoti iš „Jorus“ gautos medžiagos;
 • atgaminti arba kopijuoti iš „Jorus“ gautos medžiagos;
 • platinti iš „Jorus“ gauto turinio.

Ši susitarimas įsigalioja jo sudarymo dieną.

Kai kurios šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę tam tikrose svetainės skiltyse skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija. Prieš Komentarams atsirandant interneto svetainėje BIO IDEA sp. z o.o. jų nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri. Komentarai neatspindi BIO IDEA sp. z o.o., jos atstovų ir (arba) filialų pažiūrų ir nuomonių. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę, pažiūras ir nuomonę. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, BIO IDEA sp. z o.o. neprisiima atsakomybės už Komentarus arba už bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) jų atsiradimo šioje interneto svetainėje.

BIO IDEA sp. z o.o. turi teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti visus Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti Komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, be kita ko, jokių trečiosios šalies autorių teisių, patentų ar prekių ženklų;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą;
 • Komentarai nebus naudojami siekiant skatinti ar reklamuoti verslo veiklą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate BIO IDEA sp. z o.o. neišimtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atgaminti ir redaguoti jūsų Komentarus bet kokia forma, formatu ar priemone.

Hipersaitai į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų interneto svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • vyriausybės institucijos;
 • paieškos sistemos;
 • naujienų organizacijos;
 • internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Interneto svetainę taip pat kaip ir į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
 • visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos vietas ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kuriose negali būti hipersaitų į mūsų Interneto svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Interneto svetainės informaciją, jei nuoroda a) nėra apgaulinga, b) klaidinančiai nenurodo, kad yra remiama nuorodą pateikianti šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos, tam pritariama arba tai yra patvirtinama ir c) atitinka nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinį.

Galime svarstyti ir patvirtinti kitas užklausas dėl nuorodų pateikimo iš šių tipų organizacijų:

 • plačiai žinomų vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinių;
 • verslo įmonių, kurių pagrindinė veikla vykdoma interneto svetainėse (angl. dot.com);
 • asociacijų ar kitų grupių atstovaujančių labdaros organizacijoms;
 • internetinių katalogų platintojų;
 • interneto portalų;
 • buhalterinės apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonių bei
 • švietimo įstaigų ir prekybos asociacijų.

Patvirtinsime šių organizacijų užklausas dėl nuorodų pateikimo, jei nuspręsime, kad a) nuoroda nesukels nepalankios nuomonės mūsų ir mūsų akredituotų verslo įmonių atžvilgiu, b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų apie mus; c) hipersaito matomumo mums teikia daugiau naudos nei BIO IDEA sp. z o.o. nematomumas ir d) nuoroda yra pateikiama bendrosios informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Interneto svetainės informaciją, jei nuoroda a) nėra apgaulinga, b) klaidinančiai nenurodo, kad yra remiama nuorodą pateikianti šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos, tam pritariama arba tai yra patvirtinama ir c) atitinka nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinį.

Jei esate viena iš pirmiau esančioje 2 pastraipoje išvardytų organizacijų ir jus domina galimybė pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti BIO IDEA sp. z o.o. el. paštu. Nurodykite savo vardą ir pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL adresą, visų URL adresų, kuriuose ketinate pateikti nuorodą į mūsų Interneto svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL adresų, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodas, sąrašą. Atsakymą Jums pateiksime per 2–3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę kaip nurodyta toliau:

 • naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • naudojant URL adresą; arba
 • naudojant bet kokį kitą mūsų Interneto svetainės, su kuria yra susieta nuoroda, aprašymą, kuris yra prasminis nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.

Bus leidžiama nenaudoti BIO IDEA sp. z o.o. logotipo ar kitų iliustracijų norint pateikti nuorodą, jei nėra pasirašytos prekių ženklo licencijos sutarties.

Atsakomybė dėl turinio

Mes neprisiimame atsakomybės už turinį, kuris rodomas jūsų interneto svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Interneto svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižiančios, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti trečiųjų šalių teises.

Jūsų privatumas

Skaitykite Privatumo politiką.

Teisių išsaugojimas

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Interneto svetainę. Jūs sutinkate pareikalavus nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Interneto svetainę. Taip pat pasiliekame teisę bet kada keisti šias sąlygas ir nuorodų naudojimo politiką. Laikotarpiu, kuriuo pateikiate nuorodą į mūsų Interneto svetainę, sutinkate laikytis šių nuorodų naudojimo sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų interneto svetainės

Jei mūsų Interneto svetainėje rasite kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kada susisiekti su mumis ir apie tai pranešti. Mes apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti tai padaryti arba jums tiesiogiai atsakyti.

Neužtikriname, kad informacija šioje interneto svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nepažadame užtikrinti, kad interneto svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės ribojimas

Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų interneto svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės ribojimo skirsnyje:

 • neapribos arba nepanaikins mūsų ar jūsų atsakomybės už įvykusią mirtį ar kūno sužalojimą;
 • neapribos arba nepanaikins mūsų ar jūsų atsakomybės už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą;
 • neapribos mūsų ar jūsų įsipareigojimų jokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus ar
 • nepanaikins jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurie negali būti panaikinti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimams ir draudimams, nustatytiems šiame skirsnyje ir kitose šio atsakomybės ribojimo dalyse a) taikoma ankstesnė pastraipa ir b) jie reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal atsakomybės ribojimo skirsnį, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš susitarimo, delikto ir įstatymuose numatytos pareigos pažeidimo.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].